Tjänster

Marknadsvärderingar

Jag utför marknadsvärderingar av de flesta typer av objekt

 

Behov av marknadsvärderingar kan finnas vid belåning, ny – om - och tillbyggnad, bodelning, arvsskiften ,inlösen mm.

 

Värderingsuppdragen utföres alltid med platsbesiktning för att konstatera objektets läge, typ,underhåll,standard samt i övriga på platsen nödvändiga okulära iaktagelser.

 

Vid värdebedömning av småhus användes den s.k ortsprismetoden där jämförelser göres med sålda/köpta fastigheter i respektive ort med datoriserat ortsprissystem som fortlöpande uppdateras.

 

För kommersiella fastigheter användes vanligtvis den s.k intäktskostnadsmetoden som sammanfattningsvis kan beskrivas som en avkastningsberäkning där kända intäkter eller beräknade samt schablonmässigt uppskattade kostnader väges mot varandra så att ett driftsnetto erhålles. Med ett beräknat direktavkastningskrav erhålles ett värde som i de fall där jämförbara fastigheter finns sålda och kan vägas in varvid slutligen en marknadsvärdesbedömning på objektet kan göras.

 

Marknadsvärderingar av fast egendom såsom, enbostadshus (småhus), fritidshus, bostadsrätter, flerbostadshus, kontorshus, industrier samt, mindre jord - och skogsbruk och s.k. hästgårdar.

 

Enbostadshus

Fritidshus

Bostadsrätter

Kontorshus

Industrier

Mindre jord och skogsbruk

Specialobjekt

Adress: Liljedalsvägen 15 352 54 Växjö

Telefon:070-581 80 78

Epost:lennart@vardering.nu